SPK'nın değerli bildirisinde değişiklik

SPK’nın değerli bildirisinde değişiklik

Sermaye Piyasası Şurası, Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Önlemler Bildirimi (V-101.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (V-101.1.a) yayınladı.

Resmi Gazete’de yer alan Bildirim şöyle:

“MADDE 1- 21/1/2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Önlemler Bildirisi (V-101.1)’nin 14 üncü hususunun birinci fıkrası aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“(1) Yasaklı statüdeki sermaye piyasası araçları, 15 inci unsurda ve 16 ncı unsurun beşinci fıkrasında belirtilen istisnalar dışında süreç yapma yasağı mühletince hiçbir münasebetle borsalarda satılamaz.”

MADDE 2- Birebir Bildirinin 16 ncı unsuruna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Haklarında süreç yapma yasağı kararı alınmış şahısların Vadeli Süreç ve Opsiyon Piyasasındaki mevcut açık durumlara ait takas ve/veya teminat tamamlama yükümlülüklerinin yatırım kuruluşlarınca yerine getirilmesi durumunda, yatırım kuruluşları kendilerine kelam konusu takas ve/veya teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine getirmemesi sebebiyle borçlu olan müşterileri ile yatırım hizmet ve faaliyetleri bağlamında akdedilen kontratlarda karar bulunması kaydıyla kendi nezdinde yer alan hesaplardaki borçlu müşterilerine ilişkin sermaye piyasası araçlarını Borsa’da yahut ilgili aracın Borsa’da süreç görmemesi halinde Borsa dışında satarak yahut virmanlayarak alacaklarını tahsil edebilirler. Bu fıkra uyarınca yapılacak satışlarda yatırım kuruluşları tarafından, ekte yer alan taahhütname (Ek-2), yatırım kuruluşu imza sirküleri ve taahhütnamede verilen bildirimleri destekleyici evrak ve kayıtlar MKK’ya gönderilir. Bu fıkra kapsamında gerçekleştirilecek süreçler bakımından 15 inci hususun üçüncü fıkrasının birinci cümlesi, dördüncü, altıncı ve yedinci fıkraları kıyasen uygulanır, yapılacak satış süreçleri kapsamında gerekli değer tarif değişikliklerini yapmaya, hesaplar ortası transfer süreçlerine onay vermeye MKK yetkilidir. Bu fıkra kapsamında yapılacak satış ve/veya virman süreçlerine ait yatırım kuruluşları ile müşterileri ortasındaki uyuşmazlıklar genel kararlara tabidir.”

MADDE 3- Birebir Bildiriye aşağıdaki süreksiz husus eklenmiştir.

“Başvuruların sonuçlandırılması

GEÇİCİ HUSUS 1- (1) 16 ncı unsurun beşinci fıkrası, haklarında süreç yapma yasağı kararı alınmış şahısların süreç yapma yasağı uygulanmadan evvel Vadeli Süreç ve Opsiyon Piyasasında gerçekleştirdikleri süreçlere ait takas ve/veya teminat tamamlama yükümlülükleri, mezkur fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten evvel doğmuş ve bu yükümlülüklerin yatırım kuruluşlarınca yerine getirilmiş olduğu hallere de uygulanır.”

MADDE 4- Tıpkı Bildiriye ekte yer alan Ek-2 eklenmiştir.

MADDE 5- Bu Bildirim yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Bildiri kararlarını Sermaye Piyasası Şurası yürütür.